امروز 26 مرداد 1401

ساعت 5:46

لیست قیمت محصولات آلومینیوم

ردیف محصول سایز (قیمت نقدی ( ریال (قیمت اعتباری ( ریال
1 کابل آلومینیوم 1 × 25 126,250 ----------
2 کابل آلومینیوم 1 × 35 163,750 ----------
3 کابل آلومینیوم 1 × 50 213،750 ----------
4 کابل آلومینیوم 1 × 70 262,500 ----------
5 کابل آلومینیوم 1 × 95 387,500 ----------
6 کابل آلومینیوم 1 × 120 476,875 ----------
7 کابل آلومینیوم 1 × 150 562,500 ----------
8 کابل آلومینیوم 1 × 185 688,750 ----------
9 کابل آلومینیوم 1 × 240 862,500 ----------
10 کابل آلومینیوم 1 × 300 1،068،750 ----------
11 کابل آلومینیوم 2 × 10 162,500 ----------
12 کابل آلومینیوم 2 × 16 228,750 ----------
13 کابل آلومینیوم 2 × 25 320,000 ----------
14 کابل آلومینیوم 2 × 35 412,500 ----------
15 کابل آلومینیوم 3 × 25 + 16 471,250 ----------
16 کابل آلومینیوم 3 × 35 + 16 597,500 ----------
17 کابل آلومینیوم 3 × 50 + 25 690,000 ----------
18 کابل آلومینیوم 3 × 70 + 35 937,500 ----------
19 کابل آلومینیوم 3 × 95 + 50 1،233،750 ----------
20 کابل آلومینیوم 3 × 120 + 70 1,562,500 ----------
21 کابل آلومینیوم 3 × 150 + 70 1،943،750 ----------
22 کابل آلومینیوم 4 × 10 241,250 ----------
23 کابل آلومینیوم 4 × 16 353,750 ----------
24 کابل آلومینیوم 4 × 25 510,000 ----------
25 کابل آلومینیوم 5 × 16 472,500 ----------
26 کابل آلومینیوم 5 × 25 638،750 ----------